Logo

Friday, Aug 24th  6:30pm  Shabbat Service
Friday, Aug 31st  7:00pm  No Shabbat Service
Friday, Sep 7th  6:30pm  Shabbat Service
Sunday, Sep 9th  7:30pm  Erev Rosh Hashanah Service
Monday, Sep 10th  9:30am  Rosh Hashanah Family Service
Monday, Sep 10th  12:00pm  Rosh Hashanah Adult Service
Tuesday, Sep 11th  10:30am  Rosh Hashanah Second Day Service
Tuesday, Sep 11th  5:00pm  Taschlich Service
Friday, Sep 14th  7:30pm  Shabbat Service
Tuesday, Sep 18th  7:30pm  Kol Nidre Service
Wednesday, Sep 19th  9:30am  Yom Kippur Family Service
Wednesday, Sep 19th  12:00pm  Yom Kippur Service
Wednesday, Sep 19th  4:30pm  Yom Kippur Ne'ilah Service
Friday, Sep 21st  7:30pm  Shabbat Service
Friday, Sep 28th  6:30pm  Sukkot and Consecration Shabbat Service